از توسعه فردی تاکسب و کار
"کارِ بکر" یک دانشگاه غیررسمی و فوق حرفه ای هست

یاد میگیریم و به دانسته هامون عمل میکنیم

اکادمی توسعه مهدیار چراغچی

دانشکده توسعه فردی

توسعه کسب و کار اکادمی کاربکر

دانشکده توسعه کسب و کار

کتابخونه آکادمی